Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

thenewblack
thenewblack
Nie czyń siebie samego przedmiotem kompromisu, bo jesteś wszystkim, co masz.
— Janis Joplin
Reposted frommowilesmi mowilesmi viavstane vstane

June 05 2017

thenewblack
4689 28c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarosses rosses
thenewblack
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarosses rosses
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viarosses rosses

May 12 2017

thenewblack
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
thenewblack
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viageralt geralt

May 09 2017

8063 df5e
Reposted fromtosiaa tosiaa
thenewblack
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses

May 03 2017

4361 d0f7 500
Reposted frombrumous brumous viabadblood badblood
thenewblack
4486 0b73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
3953 1ebb 500

viralthings:

Black out panels with a twist

Reposted fromartthoumadbrethren artthoumadbrethren viaAtari Atari
thenewblack
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakurdebele kurdebele
6448 1c50 500
Reposted fromsokkas sokkas viakurdebele kurdebele
thenewblack
5913 17ea
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaeklerrka eklerrka
thenewblack

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viakurdebele kurdebele
thenewblack
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viakurdebele kurdebele
thenewblack
8567 75c3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaWlodara Wlodara
thenewblack
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viainvincible invincible

April 28 2017

thenewblack
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viasasorizanoko sasorizanoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl