Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

thenewblack
thenewblack

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viafridaysister fridaysister
thenewblack
thenewblack
1698 d5c2 500
Reposted fromseaweed seaweed viafridaysister fridaysister
thenewblack
6929 4f7d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viafridaysister fridaysister
thenewblack
5974 39b2 500
thenewblack
Reposted fromshakeme shakeme viafridaysister fridaysister
thenewblack
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
thenewblack
Reposted fromfx00 fx00
0083 a012 500
"Bądź bardzo, bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy, bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz. "
thenewblack

February 04 2019

thenewblack
5990 3d0e
Simona Kossak
thenewblack
9992 e858 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSzczurek Szczurek
thenewblack
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek
thenewblack
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
thenewblack
8380 29e6 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaSzczurek Szczurek
thenewblack
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSzczurek Szczurek
thenewblack
thenewblack
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaholymoly holymoly
thenewblack
1744 1b8c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl