Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

thenewblack
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viailikeapricotpie ilikeapricotpie
thenewblack
ale przyznaj, że w sumie żyje się cudnie. Przestań wyć.
— coma
Reposted fromoyes oyes viaMartwa13 Martwa13
thenewblack
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
thenewblack
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
thenewblack
4018 c3ae
Reposted frompunisher punisher vialaparisienne laparisienne
thenewblack
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna vialaparisienne laparisienne
thenewblack
5969 6455 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
thenewblack
5415 b81f 500
Reposted fromhagis hagis viapffft pffft
thenewblack
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
thenewblack
Mów "tak" z wiarą w głosie. Mów "nie" z pełnym przekonaniem"
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
thenewblack
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
thenewblack

May 25 2019

thenewblack
6655 3dac 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
thenewblack
Pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie i zbyt piękne, by przebiec je sprintem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabarszczowa barszczowa
thenewblack
6325 6630
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianiskowo niskowo
thenewblack
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter vianiskowo niskowo
thenewblack
Fern Fort
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPuck152 Puck152
thenewblack
3424 b9f9 500
Reposted fromexistential existential viaLuukka Luukka
8402 663d 500

Response.

thenewblack
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl